NIEZBĘDNIK

REGULAMIN IMPREZY ROCK NA BAGNIE XIV

Na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009r., nr 62, poz. 504), zwanej dalej „Ustawą” wprowadza się poniższy regulamin:

Rozdział I – Zakres obowiązywania

§ 1

Regulamin dotyczy Festiwalu „Rock na Bagnie” organizowanego w dniach 05– 06.07.2024 r., którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego, ul. Aleja Niepodległości 3, 19-100 Mońki

zwana dalej „Organizatorem”;

na terenie Plaży miejskiej w Goniądzu

zwanym dalej terenem Imprezy masowej.

Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady zachowania się osób obecnych na „Festiwalu”, zwanych dalej uczestnikami Imprezy, w tym postanowienia porządkowe regulujące:

 1. wstęp na Festiwal uczestnika Imprezy;
 2. obowiązki uczestnika Imprezy;
 3. zakazy, które uczestnik Imprezy winien respektować;
 4. prawa uczestnika Imprezy;
 5. zasady udostępniania i przetwarzania danych osobowych;
 6. zasady odpowiedzialności osób, w tym uczestników Imprezy za zachowanie sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, w tym – w związku z naruszeniem postanowień niniejszego regulaminu.

Postanowienia regulaminu są obowiązani respektować wszyscy uczestnicy Imprezy. Regulacje zawarte w regulaminie nie naruszają przepisów wyższej rangi.

Rozdział II – Wstęp i uczestnictwo w Festiwalu

§ 2

 1. Pozwolenie wejścia na teren Imprezy oraz możliwość pozostania na nim leży w gestii Organizatora, realizującego swe uprawnienia za pośrednictwem kierownika ds. bezpieczeństwa i podległych mu pracowników służb porządkowych oraz informacyjnych, odpowiednio oznakowanych, w tym w identyfikatory wydane przez Organizatora Imprezy, umieszczone w widocznym miejscu. W okolicznościach określonych odrębnymi przepisami wiążące polecenia dla uczestnika Imprezy mogą wydawać także funkcjonariusze Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, a w razie potrzeby – przedstawiciele innych służb i organów do tego uprawnionych.
 2. Na teren Imprezy  może wejść i przebywać wyłącznie osoba, która:
 • jest trzeźwa,
 • nie znajduje się pod wpływem działania środków odurzających, psychotropowych lub innych działających podobnie,
 • nie narusza przepisów prawa, rozporządzeń oraz postanowień regulaminu obiektu lub Imprezy,
 • posiada odpowiednie dokumenty wymienione w  punkcie 3,
 • nie posiada prawomocnych zakazów uczestnictwa w imprezach,
 • znajduje się na liście autoryzowanej przez władze Organizatora,
 • ukończyła 16 rok życia,
 • nie ukończyła 16 roku życia, ale będzie przebywała na Imprezie pod opieką opiekuna prawnego i na jego odpowiedzialność.
 1. Do wejścia i przebywania na terenie imprezy uprawniają, zgodnie z wymogami Ustawy, dokumenty wystawione przez Organizatora, tj.:
 • bilet wstępu na Imprezę, wraz z dokumentem tożsamości;
 • opaska na rękę lub opaskę na rękę i identyfikator wydane przez Organizatora;
 • zaproszenie lub inny dokument, z którego treści wynika uprawnienie osoby do wejścia i przebywania na terenie Imprezy;

 

Rozdział III – Obowiązki uczestnika Imprezy

§ 3

1.Uczestnik Imprezy jest zobowiązany:

 • posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie służb Organizatora dokument uprawniający do wejścia na teren Imprezy oraz dokument tożsamości;
 • zajmować miejsce określone w dokumencie uprawniającym do wejścia na teren Imprezy;
 • zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w tym nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie – przestrzegając postanowień niniejszego regulaminu;
 • stosować się do zarządzeń i poleceń pracowników służby informacyjnej i porządkowej oraz Organizatora, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej lub pracowników innych uprawnionych służb i organów – do wykonywania ich poleceń;
 • Ze względów bezpieczeństwa uczestnicy zobowiązani są, na żądanie funkcjonariuszy i pracowników Organizatora, zajmować miejsca inne niż określone w dokumencie uprawniającym do wejścia na teren Imprezy.

Rozdział IV – Zakazy, które uczestnik imprezy winien respektować

  § 4

 1. Zabrania się wnoszenia na teren Imprezy i posiadania na Festiwalu:
 • przedmiotów niebezpiecznych, w tym szczególnie broni, w tym: palnej, białej, pneumatycznej, gazowej i innej nawet, gdy osoba jest uprawniona do jej posiadania. Przepis nie dotyczy funkcjonariuszy Policji oraz innych uprawnionych służb i organów w czasie wykonywania przez nich obowiązków służbowych;
 • materiałów wybuchowych;
 • pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących;
 • różnego rodzaju noży, pałek (w tym używanych w grach sportowych), kijów i prętów, przedmiotów wykonanych z metalu (szczególnie: rurki, śruby, gwoździe, elementy łożysk itp.) oraz innych przedmiotów, których posiadanie nie jest zabronione, lecz ze swej natury mogą posłużyć do zachowania sprzecznego z prawem, np. drzewców do flag i transparentów, parasoli, itp.;
 • wyrobów pirotechnicznych, w tym: fajerwerków, kul świecących, rac i innych podobnie działających przedmiotów oraz wszelkiego rodzaju materiałów potencjalnie pożarowo niebezpiecznych;
 • urządzeń laserowych;
 • butelek, kubków, dzbanów lub puszek, wykonanych z twardego materiału, w tym butelek plastikowych z zakrętką;
 • przedmiotów, które można wykorzystać do zmiany wyglądu zewnętrznego osoby, a w konsekwencji uniemożliwienie lub utrudnienie jej identyfikacji;
 • wytwarzania niewspółmiernego do okoliczności hałasu, szczególnie z wszelkich instrumentów z napędem mechanicznym;
 • profesjonalnych aparatów fotograficznych oraz kamer bez pisemnej zgody Organizatora
 • środków i napojów: alkoholowych powyżej 3,5 %, odurzających, substancji psychotropowych i innych działających podobnie.
 • używania obraźliwego słownictwa, w tym głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich;
 • nawoływania do waśni, w tym na tle narodowościowym, religijnym, społecznym itp.;
 • rzucania przedmiotami;
 • spożywania alkoholu, napojów i posiłków w miejscach do tego nieprzeznaczonych i nie wyznaczonych przez Organizatora;
 • rozniecania i podsycania ognia;
 • wzniecania fajerwerków, używania środków pirotechnicznych itp.;
 • załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami;
 • zaśmiecania terenu Imprezy;
 • niszczenia infrastruktury terenu Imprezy;
 • nieuzasadnionego zajmowania miejsc w rejonie wyjść, wejść oraz dróg ewakuacyjnych;
 • zabrania się wprowadzania, wnoszenia lub wwożenia na teren Imprezy zwierząt;
 • zakaz wchodzenia na scenę oraz na zabudowania techniczne;
 • bez pisemnej zgody Organizatora, na terenie Imprezy obowiązuje zakaz prowadzenia wystaw, happeningów, prezentacji.
 1. Odmawia się wstępu na teren Festiwalu i przebywania na nim osobom, które:
 • nie posiadają ważnego dokumentu uprawniającego do wejścia i przebywania na terenie Imprezy, w tym dokumentu tożsamości;
 • negują lub nie przestrzegają zapisów niniejszego regulaminu;
 • nie poddają się czynnościom, wykonywanym zgodnie z Ustawą, tj. w zakresie:
  • sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie,
  • legitymowania w celu ustalenia tożsamości,
  • przeglądania zawartości bagażu i odzieży – w przypadku podejrzenia, że osoby wnoszą lub posiadają przedmioty, których nie wolno wnosić i posiadać na Imprezie,
  • nie podporządkowują się poleceniom porządkowym wydawanym na podstawie regulaminów Imprezy;
 • są pod widocznym działaniem alkoholu lub środków odurzających, psychotropowych lub innych działających podobnie;
 • nie ukończyły 16 roku życia i nie są pod opieką opiekuna prawnego;
 • zachowują się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzają zagrożenie bezpieczeństwu lub porządku Imprezy;
 • są niemożliwe lub utrudnione do identyfikacji z uwagi na swój wygląd lub zachowanie;
 • posiadają emblematy, proporce, flagi, transparenty, malunki lub napisy na odzieży lub na ciele – zawierające treści zabronione prawem powszechnym lub regulaminami Organizatorów, w tym nawołujące do nienawiści rasowej, religijnej lub innej, eksponują flagi, transparenty, itp. niezgodne z właściwymi przepisami Organizatora w tym zakresie;
 • są objęte prawomocnym orzeczeniem sądowym dotyczącym zakazu wstępu na Imprezę, zobowiązującym do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez, wydanym wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;
 • znajdują się w bazie danych prowadzonej przez Policję na podstawie art. 37 pkt. 2 Ustawy;
 • Zabrania się wstępu na teren lub miejsca nieprzeznaczone dla publiczności. Zakaz dotyczy w szczególności wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nieprzeznaczone dla powszechnego użytku, szczególnie fasady, płoty, mury, ogrodzenia, dachy, urządzenia oświetleniowe, pomosty kamerowe, drzewa, wszelkiego rodzaju maszty oraz innych miejsc, urządzeń i pomieszczeń, do których dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne lub przedstawiciele Organizatora Imprezy.
 • Zabrania się kąpieli w rzece.

Rozdział V – Uprawnienia uczestnika Imprezy

§ 5

1.Uczestnik Imprezy ma prawo:

 • przebywać na terenie Imprezy w czasie jej trwania, tj. od chwili udostępnienia terenu przez Organizatora do czasu zakończenia Imprezy;
 • w nieskrępowany sposób uczestniczyć w Imprezie wyrażając swoje emocje, co jest ograniczone jedynie koniecznością przestrzegania przepisów prawnych ogólnie obowiązujących, zasad współżycia społecznego oraz określonych niniejszym regulaminem;
 • do informacji o:
  • umiejscowieniu punktów medycznych, gastronomicznych i sanitarnych,
  • udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa określonych przez Organizatora lub służby ratownicze,
 • korzystać z urządzeń, w tym z zaplecza higieniczno-sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem;
 • korzystać z pomocy medycznej.
 1. Uczestnik Imprezy jest uprawniony do:
 • zgłoszenia przedstawicielom Organizatora, np. kierownikowi ds. bezpieczeństwa, poniesionych przez niego szkód – w trakcie i na terenie Imprezy;
 • składania skarg.

      Rozdział VI –  Odpowiedzialność

§ 6

 1. Uczestnik Imprezy wchodzi na teren obiektu na własną odpowiedzialność i ryzyko. Organizator  nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przedmiotów i utratę zdrowia lub życia będące skutkiem działań osób trzecich oraz szkód powstałych na skutek nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.
 2. Uczestnik Imprezy ponosi odpowiedzialność za skutki swoich działań zgodnie z obowiązującymi ustawowo przepisami.
 3. Odpowiedzialność zarządzającego Organizatora i osób przez niego zatrudnionych przy realizacji Imprezy jest wyłączona od przypadków wywołanych z winy w/w osób lub z powodu rażącego niedostosowania się do obowiązujących przepisów.
 4. Organizator Imprezy powinien zostać bezzwłocznie powiadomiony o wszelkich wypadkach i szkodach materialnych.
 5. Odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody ponosi osoba, która tej szkody dokonała.
 6. Uczestnik imprezy mający pod opieką osoby nieletnie wprowadza je na teren Imprezy na własną odpowiedzialność i nie będzie też rościł pretensji do treści utworów i oprawy wizualnej przebiegających koncertów.

Rozdział VII – Dane osobowe

§ 7

 1. Poprzez uczestnictwo w Imprezie Uczestnik udziela automatycznej zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych niezbędnych do spełnienia wymogów Ustawy.
 • Dane, o których mowa powyżej mogą być udostępniane innym podmiotom współpracującym z Organizatorem.
 • Dane, o których mowa powyżej przetwarzane są nie dłużej niż przez okres dwóch lat od zakończenia Imprezy.
 1. Wejście na teren Imprezy stanowi jednoczesną zgodę na użycie swojego wizerunku w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem każdego filmu, zapisu wideo i audio z imprezy i/lub każdego elementu Imprezy prezentowanego w przekazach medialnych na całym świecie.

Rozdział VIII – Przepisy końcowe

§ 8

 1. Uczestnik Imprezy, który znajduje się w części Festiwalu przeznaczonego dla grupy uczestników, do której nie należy – może być skierowany na właściwą część Imprezy, a w sytuacji uzasadnionej względami bezpieczeństwa – usunięty z terenu Imprezy.
 2. Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna, w tym transmisje, nagrania radiowe i telewizyjne, filmowanie i wykonywanie zdjęć na terenie Imprezy może odbywać się wyłącznie za pisemną zgodą Organizatora.
 3. Organizator zastrzega możliwość zmiany terminu Imprezy.
  W uzasadnionych przypadkach, określonych przez Organizatora, dopuszcza on możliwość zwrotu zakupionych biletów wstępu i zwrotu za nie pieniędzy.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści przesyłane w tekstach utworów zespołów biorących udział w festiwalu.
 5. Organizator ma prawo do usunięcia z terenu Imprezy Uczestników niestosujących się do postanowień niniejszego Regulaminu. Osoby te tracą prawo do reklamacji i roszczeń względem Organizatora.
 6. Organizator ma prawo odmówić wstępu na Imprezę bez podania przyczyny, a jeśli osoba, której odmówiono wstępu posiadała karnet, organizator zwróci jego koszt.
 7. Organizator decyduje o przyznaniu, lub nie, akredytacji prasowej, bez podania przyczyny.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie festiwalu.

§ 9

  1. Osoby naruszające normy obowiązującego prawa, a w szczególnych przypadkach postanowienia niniejszego regulaminu podlegają ujęciu i niezwłocznemu przekazaniu odpowiednim służbom. Takim osobom nie przysługuje roszczenie zwrotu kosztów za zakupione dokumenty uprawniające do wstępu na Festiwal.
  2. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu może zostać nałożony na uczestnika Imprezy zakaz wstępu na imprezy, o którym mowa w Ustawie o imprezach masowych.

§ 10

Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą wszystkich Uczestników Imprezy bez względu na termin zakupionego karnetu, czy jakiejkolwiek innej formy uzyskania możliwości uczestniczenia w Imprezie m. in.: wygrania karnetu w konkursie, będąc zaproszonym gościem lub muzykiem.

§ 11

Organizator zastrzega sobie prawo do:

 1. dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez uczestnika Imprezy szkody, w tym za naruszenie jego dobrego wizerunku;
 2. unieważnienia dokumentu uprawniającego do wejścia na Imprezę zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

§ 12

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

§ 13

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.

§ 14

Zakupując bilet uczestnik Imprezy potwierdza, iż zapoznał się z regulaminem Imprezy, który dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie https://rocknabagnie.pl/niezbednik/ oraz w wersji papierowej wywieszony przed wejściem na teren Imprezy oraz w biurze Organizatora.

 

 

REGULAMIN OBIEKTU

 1. Festiwal „Rock Na Bagnie” odbędzie się na placu położonym w bezpośrednim sąsiedztwie plaży miejskiej w Goniądzu.
 2. Na ww. placu jest wybudowana na stałe scena, a wynajęta firma zajmie się nagłośnieniem i oświetleniem imprezy. Miejsce zostanie również zaopatrzone w sanitariaty i kontenery na śmieci. Na  pobliskim placu w obrębie terenu imprezy masowej zostanie usytuowane darmowe pole namiotowe dla liczby nie przekraczającej 500 osób.
 1. Nie mają prawa wstępu na obiekt:
  – osoby wpisane do rejestru osób, którym zakazano wstępu na imprezy masowe;
  – osoby wnoszące alkohol, środki odurzające, substancje psychotropowe, wyroby pirotechniczne, wybuchowe lub inne niebezpieczne przedmioty i narzędzia;
  – odmawiające sprawdzenia bagażu bądź odzieży w przypadku podejrzenia, że osoby te posiadają w/w przedmioty;
  – osoby odmawiające wylegitymowania się wiarygodnym dokumentem zaopatrzonym w fotografię i adres;
  – osoby, których identyfikacja z zamieszczonej dokumencie fotografii jest utrudniona (np. założona na twarz „kominiarka”, lub szalik)
 2. Każda osoba zakłócająca imprezę usunięta zostanie przez służby porządkowe, a w przypadku stawiania oporu, przekazana Policji.
 3. Osoby korzystające z obiektu powinny:
  – nie niszczyć wyposażenia obiektu;
  –  nie zanieczyszczać terenu;
  –   podporządkowywać się zaleceniom służb porządkowych;
 • w przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia natychmiast powiadomić służby porządkowe;
 • unikać paniki;
 • stosować się do poleceń służb porządkowych i komunikatów nadawanych przez głośniki;
 • kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami;
 • nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.
 1. Kto narusza zasady regulaminu obiektu podlega karze grzywny, aresztu, ograniczenia wolności. Może być także orzeczona kara dodatkowa zakazu wstępu na imprezę.

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZNIŻKI NA WEJŚCIÓWKI DLA MIESZKAŃCÓW GMINY GONIĄDZ PODCZAS ROCK NA BAGNIE 2024:

§  1

W ramach współpracy Gminy Goniądz z Organizatorem Festiwalu Rock na Bagnie mieszkańcom Gminy Goniądz przysługują zniżki przy zakupie wejściówek na Imprezę Rock na Bagnie XIV w roku 2024.

§ 2

Wejściówkę dla mieszkańców Gminy Goniądz można nabyć w kasie, tylko w dniu Imprezy przy wejściu głównym.

§ 3

Cena wejściówki ze zniżką dla mieszkańca Gminy Goniądz w roku 2024 wynosi 120zł za dwa dni Imprezy.

§ 4

Każdy mieszkaniec Gminy Goniądz może zakupić tylko jedną wejściówkę okazując przy zakupie dokument potwierdzający zameldowanie w Gminie Goniądz.

§ 5

Potwierdzeniem nabycia wejściówki jest specjalna opaska założona na przegub ręki uprawniająca do dowolnej ilości wejść i wyjść z terenu Imprezy.

  § 6

Zniszczona opaska nie podlega wymianie.

  § 7

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

 § 8

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.

   § 9

Zakupując wejściówkę mieszkaniec Gminy Goniądz potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje powyższy regulamin oraz regulamin Imprezy Rock na Bagnie XIV, który dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie https://rocknabagnie.pl/niezbednik/ oraz w wersji papierowej wywieszony przed wejściem na teren Imprezy oraz w biurze Organizatora.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

w Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego, głównego organizatora Festiwalu Rock na Bagnie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych będzie Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego, ul. J. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki.
 2. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail: fundacja@monki.pl
 3. Dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych Fundacji.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji  współpracy.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.
 6. Dane będą przechowywane dla celów statystycznych i archiwalnych. W celu dochowania obowiązku tzw. rozliczalności, dane będą przechowywane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym dla umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowy Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub przepisy krajowe.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 10. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych w w/w celu oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POWSTANIA POŻARU LUB INNEGO MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA – INSTRUKCJA PPOŻ PODCZAS IMPEZY MASOWEJ ROCK NA BAGNIE

 1. Procedury postępowania służb porządkowych i informacyjnych w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia

 

 1. Współpraca z jednostką Państwowej Straży Pożarnej polega na:
 • wymianie informacji o powstałych zagrożeniach, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu
 • wprowadzeniu na teren odbywania się imprezy jednostki ratowniczej
 • zabezpieczeniu miejsc po pożarze, klęsce żywiołowej lub miejscowym zagrożeniu, w tym ratowania mienia
 • kontroli stanu zabezpieczenia obiektu pod względem obowiązujących przepisów ppoż.
 • informacji o wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy
 1. Zawiadamianie służb ratowniczych do gaszenia pożaru wyznaczone są służby porządkowe i zespół JGR z obsadą, odpowiedzialny za ochronę przeciwpożarową

 

I.A. Zabezpieczenie przeciwpożarowe terenu imprezy masowej

 1. Na wypadek zagrożenia pożarowego na terenie odbywania się imprezy obiekt posiada opracowaną instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.
 2. Z uwagi na funkcję i przeznaczenie terenu odbywania się imprezy, obiekt wyposażony jest w :
 • podręczny sprzęt gaśniczy /gaśnice/,
 • instrukcje postępowania na wypadek powstania pożaru.
 1. Teren imprezy posiada oznakowania zgodnie z Polskimi Normami:
 • dróg dojścia i rozchodzenia się publiczności, wyjść i kierunków ewakuacji oraz dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych
 • miejsc usytuowania urządzeń gaśniczych i alarmowych,
 • lokalizacji przeciwpożarowych wyłączników prądu i głównych zaworów instalacji występujących na terenie odbywania się imprezy,
 • zapewnia dostateczną ilość, długość, szerokość i wysokość przejść oraz wyjść ewakuacyjnych
 • zabezpiecza przed zadymieniem wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych dróg ewakuacyjnych,
 • zapewnia oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwo i ewakuacja) na terenie odbywania imprezy, a w obiektach w których jest ono niezbędne do ewakuacji ludzi w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej prowadzącej z tej strefy na zewnątrz obiektu
 • zapewnia rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych przez osoby upoważnione lub poprzez dźwiękowy system ostrzegawczy, w których jest on wymagany

 

I.B. Miejsca zagrożenia oraz źródła powstania pożaru

 1. Teren odbywania się imprezy jest terenem, na którym nie można wykluczyć wystąpienia zagrożenia.
 2. Uwzględniając funkcje i wyposażenia poszczególnych budynków i obiektów tymczasowych na terenie miejsca odbywania się imprezy można założyć, że najbardziej prawdopodobnymi miejscami, w których może powstać pożar są obiekty, w których mogą wystąpić materiały łatwo zapalne (domki na polu namiotowym, namioty, garderoby, pomieszczenia organizatora).
 3. Zapalenie się materiałów na obiektach tymczasowych może być spowodowane miedzy innymi:
 • zwarciem w instalacji elektrycznej,
 • wyładowaniami atmosferycznymi /uderzenie pioruna/,
 • sabotażem /celowym podpaleniem/,
 • nieostrożnością osób przebywających w pomieszczeniach wskazanych w pkt 2,
 • wykonaniem prac pożarowo-niebezpiecznych, bez ich należytego zabezpieczenia przeciwpożarowego przez pracowników /firmy/ wykonujących te prace (np. spawanie),
 • pożarem, który zaistniał w budynkach sąsiadujących

 

I.C. Alarmowanie – sposób ogłoszenia pożaru

 1. Alarmowanie- sposób ogłoszenia pożaru:
 2. Każdy pracownik ochrony w chwili stwierdzenia zagrożenia pożarowego na terenie obiektu przystępuje do akcji ratowniczo-gaśniczej wykorzystując do tego celu podręczny sprzęt gaśniczy będący na wyposażeniu obiektu.
 3. Jednocześnie z przystąpieniem do akcji ratowniczo-gaśniczej w sytuacji gdy źródła ognia nie można ugasić pracownicy alarmują znajdujące się w obiekcie osoby w następujący sposób:
 • głosem POŻAR;
 • radiotelefonem – Kierownika służby porządkowej
 1. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejsca zagrożenia należy:
 • sprawdzić co się pali lub jakie wystąpiło zagrożenie oraz czy zagrożone jest życie ludzi,
 • zaalarmować wszelkimi dostępnymi środkami osoby znajdujące się w obiekcie objętym pożarem lub innym zagrożeniem,
 • niezwłocznie zaalarmować STRAŻ POŻARNĄ – tel. 998 lub Policję tel. 997 lub 112
 1. Zachować spokój i nie dopuścić do powstania paniki.
 2. Po uzyskaniu telefonicznego połączenia wyraźnie podać:
 • gdzie i co się pali lub jakie zagrożenie występuje na obiekcie,
 • dokładny adres i nazwę obiektu,
 • czy istnieje zagrożenie dla ludzi,
 • odpowiedzieć na zadane przez dyżurnego pytania,
 • imię i nazwisko oraz numer telefonu wzywającego pomocy

UWAGA: Po otrzymaniu – potwierdzeniu, że zgłoszenie zostało przyjęte odłożyć słuchawkę.
Odczekać chwilę przy telefonie na ewentualne sprawdzenie zgłoszenia.

 1. O zaistniałym zdarzeniu powiadomić organizatora imprezy masowej i Kierownika ds. bezpieczeństwa
 2. W razie potrzeby zaalarmować dodatkowo:
 • Pogotowie Ratunkowe 999
 • Pogotowie Gazowe 992
 • Pogotowie Wodociągowe 994
 • Pogotowie Energetyczne 991
 1. Organizator informuje przybyłych na wezwanie:
 2. Dowódcę jednostki Straży Pożarnej:
 • co uległo zapaleniu,
 • czy jest zagrożone życie ludzkie /czy zostali w pomieszczeniach ludzie i gdzie/,
 • poinformować o nasyceniu obiektów i pomieszczeń np. sprzętem komputerowym, elektrycznym co do których są przeciwwskazania gaszenia wodą.
 1. Funkcjonariuszy policji o podjętych decyzjach w zakresie ewakuacji sprzętu, jego ochrony, utrzymania porządku publicznego oraz wystawieniu, doraźnego posterunku ochrony w miejscu ewakuowanego mienia.

 

I.D. Akcja ratowniczo-gaśnicza.

 

Zasady postępowania na wypadek pożaru – gaszenie pożaru.

 1. Niezwłocznie przystąpić do akcji ratowniczo-gaśniczej przy użyciu gaśnic przenośnych i hydrantów wodnych pamiętając że skuteczniejsze do opanowania pożaru w zarodku, będzie użycie jednocześnie kilku gaśnic zgodnie z instrukcją użycia gaśnicy:
 • zdjąć gaśnicę z wieszaka i podbiec z nią do miejsca pożaru
 • po dostarczeniu gaśnicy w miejsce pożaru zerwać plombę i zawleczkę
 • uruchomić dźwignię lub zbijak, skierować strumień środka gaśniczego na stronę ogniska pożaru
 • działanie gaśnicy można w każdej chwili przerwać przez zwolnienie dźwigni uruchamiającej
 • ze względu na swoją budowę gaśnica prawidłowo pracuje w pozycji pionowej

w przypadku użycia gaśnicy śniegowej należy pamiętać o:

– trzymaniu gaśnicy wyłącznie za uchwyt prądownicy

– nie używać tych gaśnic do gaszenia ludzi

 1. Do czasu przyjazdu Straży Pożarnej akcję ratowniczo gaśniczą organizuje przedstawiciel Organizatora, kierownik ds. bezpieczeństwa lub wyznaczone przez niego osoby oraz wyznaczone osoby do ochrony obiektu
 2. Pozostałe osoby w tym pracownicy służby porządkowej i informacyjnej, zaalarmowani o zagrożeniu pożarowym, niezwłocznie przystępują do gaszenia źródła ognia przy pomocy dostępnego sprzętu gaśniczego będącego na wyposażeniu obiektu oraz udzielają pomocy osobom zagrożonym, kierując je do miejsca ewakuacji, wskazanego przez osobę kierującą, wcześniej wyznaczonymi i oznakowanymi grogami i wyjściami ewakuacyjnymi.
 3. Przystępując do akcji gaśniczej należy pamiętać, że:
 • w pierwszej kolejności przeprowadzić należy ewakuację ludzi z miejsc zagrożonych,
 • nie wolno gasić wodą instalacji i urządzeń elektrycznych będących pod napięciem, płynów łatwopalnych i substancji chemicznie reagujących z wodą,
 • odłączyć dopływ prądu i gazu do urządzeń znajdujących się w rejonie zagrożenia pożarowego,
 • do gaszenia pożaru stosować gaśnice śniegowe, proszkowe znajdujące się na zabezpieczeniu imprezy oraz hydranty wewnętrzne
 • usunąć z zasięgu materiały palne, urządzenia komputerowe i pozostały sprzęt będący na wyposażeniu
 • nie otwierać bez konieczności potrzeby drzwi, okien w pomieszczeniach w których powstał pożar /dopływ powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia/,
 • wczesne i umiejętne zastosowanie środków gaśniczych umożliwia gaszenie pożaru w zarodku.
 1. Z chwilą przybycia Straży pożarnej kierowanie akcją przejmuje przybyły dowódca, którego polecenia należy bezwzględnie wykonywać.

 

II. Sposób ostrzegania uczestników imprezy o zagrożeniu. Treść komunikatów ostrzegawczych:

 1.  Zagrożenie pożarowe- powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! „POŻAR”. Osoby znajdujące się na terenie odbywania się imprezy proszone są o opuszczenie terenu, kierując się w stronę wyjścia!!!
 2. Zagrożenia zjawiskami atmosferycznymi- powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! „HURAGAN”. Osoby znajdujące się na terenie odbywania się imprezy proszone są o opuszczenie terenu, kierując się w stronę wyjścia!!!
 3. Zagrożenie powodziowe- powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! „WODA”. Osoby znajdujące się na terenie odbywania się imprezy proszone są o opuszczenie terenu, kierując się w stronę wyjścia!!!
 4. Zagrożenie terrorystyczne- powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! „NIEBEZPIECZEŃSTWO”. Osoby znajdujące się na terenie odbywania się imprezy proszone są o opuszczenie terenu, kierując się w stronę wyjścia!!!

Obszarem objętym zasięgiem nadawanych komunikatów głosowych jest obiekt /teren odbywania się imprezy, wydzielony i oznakowany/. Osobami upoważnionymi do nadawania komunikatów głosowych i sygnałów ostrzegawczych są wskazani w Założeniach Organizacyjnych do Planu działania służb porządkowych w czasie trwania imprezy masowej:

– Osoba reprezentująca Organizatora imprezy: Jacek Żędzian

– Kierownik ds. bezpieczeństwa: Leszek Kuźmicki

 

III. Ewakuacja i zasady postępowania na wypadek zagrożenia pożarowego.

 

W przypadku zagrożenia pożarowego akcją ratowniczo-ewakuacyjną kieruje kierownik ds. bezpieczeństwa, który podejmuje decyzję o przeprowadzeniu ewakuacji osób i mienia na terenie obiektu. Miejscem zbiórki do ewakuacji jest boisko przy szkole w Goniądzu.

Akcję ewakuacyjno-ratowniczą należy przeprowadzać w ten sposób aby:

 • w pierwszej kolejności przeprowadzona była ewakuacja widzów i uczestników imprezy,
 • w przypadku osób niepełnosprawnych /rannych/- udzielić im pomocy w szybkim opuszczeniu poprzez ich wyprowadzenie lub wynoszenie,
 • decyzję o ewakuacji mienia podjąć, gdy sytuacja na to pozwala.

 

 1. Ewakuacja osób.
 2. Ewakuację widzów i uczestników imprezy, kierujący akcją ratowniczo- gaśniczą w przypadku zagrożenia ogniem, wysoką temperaturą, dymem, gazami pożarowymi, podejmuje jak najszybciej by nie stwarzać zagrożenia dla ich zdrowia lub życia.
 3. Ewakuacje widzów i uczestników imprezy, należy przeprowadzić w sposób zorganizowany bez wywoływania paniki.
 4. Ewakuacja osób i mienia odbywa się drogami ewakuacyjnymi w zależności od miejsca powstałego zagrożenia.
 5. po zakończeniu ewakuacji służba ochrony pozostaje na wskazanym miejscu i nie oddala się bez zgody Kierownika ds. bezpieczeństwa.

 

 1. Ewakuacja sprzętu
 2. Ewakuacja mienia odbywa się drogami ewakuacyjnymi, w zależności od miejsca powstałego zagrożenia. Do jego ewakuacji wykorzystane są drogi i wyjścia ewakuacyjne.
 3. Ewakuację mienia przeprowadza się w drugiej kolejności po przeprowadzeniu ewakuacji widzów i wszystkich uczestników imprezy. Decyzję o ewakuacji mienia podejmuje Organizator.
 4. Ewakuowane mienie wynoszone i ustawiane będzie w miejscu wyznaczonym, aby nie tarasowało dróg ewakuacyjnych.
 5. Przy ewakuowanym mieniu ustawiony zostanie posterunek ochronny z pracowników ochrony i Policji.

 

 1. Zapewnienie ładu i porządku w czasie pożaru.

Organizator informuje przybyłych na wezwanie:

 1. Dowódcę jednostki Straży Pożarnej:
 • co uległo zapaleniu,
 • czy jest zagrożone życie ludzkie /czy zostali w pomieszczeniach ludzie i gdzie/
 • poinformować o nasyceniu obiektów i pomieszczeń np. sprzętem komputerowym, elektrycznym co do których są przeciwwskazania gaszenia wodą
 1. Dowódcę grupy interwencji Policji o:
 • podjętych decyzjach w zakresie ewakuacji sprzętu i jego ochrony
 • utrzymania porządku publicznego
 • wystawieniu, doraźnego posterunku ochrony w miejscu ewakuowanego mienia.

 

Ogólne  zasady postępowania w przypadku powstania innego miejscowego zagrożenia.

 • Pracownik służby porządkowej /informacyjnej/ natychmiast powiadamia o wszelkich zagrożeniach Kierownika ds. bezpieczeństwa
 • Kierownik ds. bezpieczeństwa zgłasza zagrożenie do Organizatora
 • Organizator zgłasza zagrożenie do odpowiednich służb

REGULAMIN AKREDYTACJI DZIENNIKARSKICH FESTIWALU ROCK NA BAGNIE 2024:

 

 

 1. Wyłączne prawo do akredytowania mediów ma Organizator Festiwalu Rock na Bagnie – Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego po przesłaniu przez wnioskodawcę wypełnionego WNIOSKU AKREDYTACYJNEGO (wniosek akredytacyjny dostępny pod adresem: rocknabagnie@gmail.com).

 

 1. Akredytacja może zostać przyznana jedynie dziennikarzom lub fotoreporterom, którzy wyślą wypełniony formularz WNIOSKU AKREDYTACYJNEGO, zwanego dalej WNIOSKIEM, na adres: rocknabagnie@gmail.com do dnia 15 czerwca 2024r.

 

 1. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem akredytacji.

 

 1. Akredytacje nie przysługują przedstawicielom klubów, agencji reklamowych, mediom nawołującym do waśni na tle narodowościowym, poglądowym, politycznym czy wyznaniowym itp. WNIOSKI od takich instytucji będą anulowane.

 

 1. WNIOSKI nadesłane po terminie/niekompletne/nieczytelne nie będą

 

 1. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania akredytacji bez podania

 

 1. Odbiór akredytacji jest możliwy w czasie trwania Festiwalu osobiście, po okazaniu dowodu tożsamości z aktualnym zdjęciem, w namiocie Organizatora nr 1 (przy wejściu głównym na teren Festiwalu Rock na Bagnie).

 

 1. W przypadku braku ważnego dowodu tożsamości z aktualnym zdjęciem, Organizator Festiwalu Rock na Bagnie zastrzega sobie prawo do odmowy wydania

 1. Akredytacja zezwala do wykonywania przez osobę akredytowaną na Festiwalu Rock na Bagnie wyłącznie materiału Wyłączne prawo do utrwalania obrazu video podczas Festiwalu posiada Organizator – Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego.

 

 1. Organizator informuje, iż warunkiem otrzymania akredytacji jest zobowiązanie do dostarczenia Organizatorowi zarejestrowanego materiału fotograficznego podczas Festiwalu na nośniku danych w okresie nie dłuższym niż miesiąc po odbyciu się wydarzenia, wyrażając zgodę na publikację poprzez stronę internetową lub portale społecznościowe Wszystkie dostarczone zdjęcia muszą być trwale oznaczone w sposób pozwalający na jednoznaczną identyfikację autora zdjęcia/redakcji/portalu/etc.

 

 1. Akredytacja zezwala na wejście pomiędzy barierki oddzielające widownię od sceny. W tym samym czasie pomiędzy barierkami może przebywać czterech akredytowanych fotografów ( pod dwóch na jedną stronę sceny) .

 

 1. Akredytacja nie upoważnia do przebywania na scenie oraz za kulisami festiwalu bez wyraźnej zgody Organizatora.

 

 1. Dowód przyznanej akredytacji będzie miał formę imiennego identyfikatora. Może się nią posługiwać wyłącznie osoba wskazana we WNIOSKU, zobowiązując się jednocześnie do noszenia identyfikatora w widocznym miejscu i okazywania go na każde żądanie Przedstawicieli Organizatora lub służb porządkowych ewentualnie potwierdzając na każde żądanie dokumentem tożsamości zgodnym z podanym we WNIOSKU.

 

 1. Odbiór akredytacji odbywa się przynajmniej na godzinę przed wnioskowanym we WNIOSKU rozpoczęciem swoich obowiązków dziennikarskich po zapoznaniu wnioskodawcy przez Przedstawiciela Organizatora z REGULAMINEM IMPREZY ROCK NA BAGNIE XIII, REGULAMINEM OBIEKTU (dostępne cały czas pod adresem: http://rocknabagniepl/niezbednik/ ), „aktualnymi warunkami wykonywania rejestracji materiału fotograficznego na   festiwalu   Rock   na   Bagnie”.   Wnioskodawca   potwierdza   zapoznanie   się z powyższymi regulacjami oraz odbiór identyfikatora własnoręcznym podpisem złożonym w obecności Przedstawiciela

 

 1. Akredytacja nie uprawnia do wprowadzania na teren festiwalu osób towarzyszących.
 2. Uzyskanie akredytacji nie zwalnia osoby akredytowanej z zakupu karnetu upoważniającego do uczestnictwa w festiwalu.

 

 1. Nie ma możliwości wymiany zniszczonego identyfikatora na nowy. W przypadku zgubienia identyfikatora decyzję o wydaniu lub nie duplikatu każdorazowo podejmie W przypadku kradzieży identyfikatora należy zgłosić to niezwłocznie do służb porządkowych Festiwalu.

 

 1. Wszyscy akredytowani dziennikarze mogą wykonywać swoje obowiązki zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym (Ustawa o prawie prasowym) oraz normami obyczajowymi (Dziennikarski kodeks obyczajowy), REGULAMINEM IMPREZY   ROCK NA BAGNIE XIII,   REGULAMINEM   OBIEKTU,   oraz z „aktualnymi warunkami wykonywania rejestracji materiału fotograficznego na Festiwalu Rock na Bagnie” z którymi zostaną zapoznani przed odbiorem identyfikatora lub w razie potrzeby będą zapoznawani na bieżąco przez Przedstawicieli

 1. Dziennikarze są zobowiązani do uszanowania prawa uczestników Festiwalu Rock na Bagnie oraz imprez towarzyszących.

 

 1. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, REGULAMINU IMPREZY ROCK NA BAGNIE XIII, REGULAMINU OBIEKTU, przepisów porządkowych, norm współżycia społecznego, niestosowania się do poleceń Organizatorów, służb porządkowych, nie wywiązania się ze złożonych we WNIOSKU deklaracji, Organizatorowi przysługuje prawo natychmiastowego cofnięcia udzielonej

 

 1. Posługiwanie się akredytacją w sposób niezgodny z prawem i powyższym Regulaminem skutkuje natychmiastowym cofnięciem

 

 1. W kwestiach spornych dotyczących powyższego Regulaminu, ostateczną decyzję każdorazowo podejmuje Organizator, kierując się najlepiej pojętym i ogólnie przyjętym dobrem Festiwalu Rock na

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty majątkowe i osobiste poniesione w trakcie trwania Festiwalu Rock na

 

 1. Organizator nie odpowiada za zakwaterowanie akredytowanych mediów ani nie finansuje ich

 

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi:

Bilety, karnety, wstęp na festiwal

1. Czy karnet upoważnia do jednorazowego wejścia na festiwal?
Każdy, kto zakupił bilet przed Festiwalem w czasie imprezy powinien zgłosić się do kasy (namiot będzie przed samym wejściem), gdzie następnie po oderwaniu kuponu kontrolnego z karnetu założona zostanie na lewą rękę specjalna opaska. Posiadacz opaski może do woli wchodzić i wychodzić z terenu festiwalu.

2. Dlaczego opaski są z papieru, czy są odporne na wodę?
Opaski nie są z papieru ale specjalnego materiału, bardzo odpornego m. in. na wodę. W opaskach można spokojnie się kąpać. Ochrona będzie kontrolowała, czy każdy uczestnik festiwalu posiada opaskę.

3. Nie zdążyłem kupić biletu przed festiwalem. Gdzie i kiedy mogę go kupić?
W kasie biletowej przed wejściem praktycznie od rana do późnej nocy będzie można zakupić karnety dwudniowe lub bilety jednodniowe.

4. Czy dzieci są zwolnione z opłaty za wejście na teren festiwalu?
Tak, dzieci które nie skończyły 13 lat są zwolnione z opłaty ale przebywać na terenie festiwalu mogą tylko pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych na ich własną odpowiedzialność.

5. Czy na teren Festiwalu można wchodzić ze zwierzętami?

Ustawa o imprezach masowych nie zezwala na wprowadzanie zwierząt na teren imprezy o charakterze masowym

6. Czy jest na miejscu pole namiotowe?

Oprócz festiwalowego pola (o niewielkich rozmiarach, które kurczy się z każdym rokiem)są dostępne płatne pola namiotowe:
1. Agroturystyka nad Biebrzą „Sośniaki” (kontakt tel.501 293 568) (odległość 300 m)
1. Pole namiotowo-kamperowe przy „Bartlowizna” Dolina Biebrzy, recepcja tel.: 85 738 06 30; 502 772 594 (odległość do kilometra),
2. Pole kamperowo-namiotowe „Mokradeł Czar” Szafranki tel.: 505511671 (około dwa km),
3. Pole namiotowe „BÓBR Biebrzanka” Osowiec Twierdza, tel. 574 800 197 lub 796 310 511 (około pięć km).
W tych miejscach będziecie mieć zarówno dostęp do prądu, sanitariatów, jest dostępna obsługa… wystarczy zadzwonić i dokonać rezerwacji!

Sprawy organizacyjne

1. Jak dojechać na miejsce festiwalu?
Goniądz leży w powiecie monieckim, woj. podlaskie, nad rzeką Biebrzą. Samochodem dojazd drogą krajową nr 65 Białystok-Ełk. W Osowcu Twierdza skręcamy wg kierunkowskazu i po 5 km jesteśmy w Goniądzu, gdzie kierujemy się na plażę miejską – tu mapka. Jeśli jedziesz pociągiem to wysiadasz na stacji Goniądz i pieszo, lub podstawionym transportem który mamy nadzieję uda nam się załatwić, udajesz się na miejsce festiwalu (około 3 km). Do centrum Goniądza dojeżdżają też autobusy PKS i prywatnej linii „Kurier Jankowski”.

 

2. Czy na miejscu będzie można coś zjeść?
Tak, na miejscu festiwalu odpowiednia firma cateringowa zajmie się sprzedażą potraw (również wegetariańskich i wegańskich). Będzie też można spróbować podlaskich regionalnych dań.

3. Chcę przyjechać samochodem. Będą miejsca parkingowe?
Bezpłatne parking są dostępne na terenie całego Goniądza.

4. Czy na festiwalu będzie ochrona?
Tak, festiwal jest imprezą masową i obowiązują nas przepisy ustawy o bezpieczeństwu imprez masowych, więc nie ma innej możliwości jak zabezpieczenie festiwalu pod względem ochrony i medycznym.

5. Czy na miejscu będzie można kupić piwo?
Tak, osoby pełnoletnie będą mogły na miejscu zaopatrzyć się w świeży browar w wyznaczonych do tego „ogródkach piwnych”. Ogródek piwny znajduję się 50 metrów od sceny.

6. Czy będą toalety i umywalki?
Nie wyobrażamy sobie inaczej. Toalety i umywalki będą czekały na wszystkich potrzebujących . Do dyspozycji będą również prysznice.

7. Czy dostępne będzie miejsce do bezpłatnego dostępu do internetu?
Na terenie imprezy dostępny będzie darmowy internet dostępny na każde urządzenie z wifi.

8. Czy na miejscu jest pole namiotowe?

Jeśli chodzi o pole namiotowe to jest kilka możliwości:

1. Pole namiotowe na terenie festiwalu jest darmowe ale ma pewne ograniczenia. Obowiązują na nim zasady jakie panują na imprezach masowych. Z powodu niewielkich rozmiarów można na nim ustawiać tylko namioty, bez możliwości parkowania samochodów (parkingi natomiast będą dostępne na terenie całego Goniądza, również blisko festiwalowego placu). Na naszym polu jest dostęp do umywalek i toalet, oraz niewielkiej ilości pryszniców.
2. Pole namiotowe Agroturystyka nad Biebrzą „Sośniaki”, płatne ale ze zdecydowanie większymi wygodami sanitarnymi, opieką właściciela i możliwością ustawienia auta, przyczepy kempingowej lub kampera.
3. Pole namiotowe przy Bartlowizna Dolina Biebrzy, również płatne, z wygodami i możliwością ustawienia auta, przyczepy kempingowej lub kampera.

Także wielu mieszkańców Goniądza chętnie przyjmuje namioty do swoich ogródków.

8. Co oprócz festiwalu i imprez jemu towarzyszących warto zobaczyć w Goniądzu i okolicy?

Informacje o atrakcjach turystycznych Goniądza i okolic znajdziecie kontaktując się z punktem informacji turystycznej: https://goniadz.pl/s52-punkt-informacji-turystycznej

Także tam znajdziecie wszystkie informacje o tym gdzie można w Goniądzu znaleźć nocleg lub gdzie dobrze zjeść.