Rock na Bagnie – Inicjatywą Społeczną Roku 2013

Rock na Bagnie Ini­cja­tywą Spo­łeczną Roku 2013!

W pre­sti­żo­wym kon­kur­sie orga­ni­zo­wa­nym przez Woje­wodę Pod­la­skiego, obję­tym patro­na­tem hono­ro­wym Mini­stra Admi­ni­stra­cji i Cyfry­za­cji na Ini­cja­tywę Spo­łeczną Roku 2013 zwy­cię­żył Festi­wal Rock na Bagnie.
Nagrodę z rąk Woje­wody Pod­la­skiego ode­brali przed­sta­wi­ciele Fun­da­cji na rzecz Roz­woju Powiatu Moniec­kiego – głów­nego orga­ni­za­tora Festi­walu, pod­czas uro­czy­stej gali w Urzę­dzie Woje­wódz­kim
w Bia­łym­stoku. Rock na Bagnie zwy­cię­żył w kate­go­rii na naj­lep­szą Ini­cja­tywę na rzecz kul­tury
i dzie­dzic­twa naro­do­wego.

fot. Wojciech Wojtkielewicz (Kurier Poranny)
fot. Wojciech Wojtkielewicz (Kurier Poranny)